آسیا و آفریقا - آرشیو

کندى در عمليات افغانستان و دردسرهاى تازه دولت هاى اروپايى

به گفته کارشناسان عملیات نظامی موسوم به مشترک در جنوب افغانستان علیه مواضع طالبان، بیش از آن که انتظار می‌رفت به طول خواهد انجامید. اين در حالى است که موضوع ادامه حضور نظاميان ناتو در افغانستان موجب فروپاشى دولت هلند شد.

ادامه مطلب