پرونده هسته ای - آرشیو

ترس سناتورهای آمریکایی از تعامل اروپا با ایران
چرا طرح تشدید تحریم های ایران معلق شد؟

ترس سناتورهای آمریکایی از تعامل اروپا با ایران

محمد فرهاد کلینی کارشناس ارشد مسائل استراتژیک،در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که عقب نشینی نمایندگان در ارائه طرح الزما به درون امریکا برنمی گردد. انها بخوبی می دانند که اجماع بر علیه ایران در دوران جدید دگرگون شده است و ساختار تحریم در این اواخر لرزان شده بود.

ادامه مطلب