آسیا و آفریقا - آرشیو

بحران سیاسی پاشنه آشیل امنیت در افغانستان
چرا مرگ ملامنصور هم کمکی به صلح نمی کند؟

بحران سیاسی پاشنه آشیل امنیت در افغانستان

گرچه دولتمردان افغانستانی هیچ تمایلی به بازگشت جنگ داخلی ندارند اما اقدامات خودخواهانه و بی ملاحظه آنان افغانستان را در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است. به همین دلیل با توجه به شرایط امروز، مذاکرات با طالبان حتی اگر محقق شود هم، نمی تواند صلح را به این کشور بیاورد.

ادامه مطلب