ایران در حلقه آتش اردوغان

دشمن اصلی تهران فعلا دولت ترکیه است نه چین و روسیه

۰۷ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۰۰۷۱۵۷ آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: اسلام ذوالقدرپور
اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: یکی از سیاستگذارانی که سیاست‌هایش بر مبنای ابتکار عمل در آتش‌افروزی بنیان نهاده شده و طی یک دهه اخیر همواره به تنش‌آفرینی و آتش‌افروزی در نظام جهانی به‌خصوص آسیای جنوب غربی پرداخته را می‌توان دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان دانست که سایه شوم سیاستگذاری سلطه‌جویانه‌اش بر منطقه سایه افکنده است. در چنین وضعیتی از سیاستگذاری تهاجمی دولت ترکیه طی یک دهه اخیر که بیشتر با هدف تهدید و انزوای ایران دنبال شده است، برخی شهروندان ایرانی با القای فضای رسانه‌ای دولت ترکیه و تحریک مسایل قوم‌گرایانه یا سرمایه‌گذاری‌های خود در این کشور به‌خصوص در بخش مسکن و کسب حق شهروندی ترکیه، به تطهیر اردوغان و حمایت از سیاست‌های وی در منطقه حتی علیه ایران مشغول شده‌اند. برخی رسانه‌های ایرانی و حتی سیاستگذاران ایران نیز از اتخاذ سیاست متناسب مقابل دولت اردوغان عاجز بوده و گویا اراده‌ای برای مقابله با سیاست تهاجمی وی ندارند. در حالی که بسیاری شهروندان ایرانی مدعی هستند که مسئولین ایرانی، ایران را به روسیه و چین، واگذار کرده‌اند شواهدی ظهور می‌کند که گویا ایران را به ترکیه واگذار کرده‌اند.
دشمن اصلی تهران فعلا دولت ترکیه است نه چین و روسیه

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی، جهانی بیکران از اندیشه‌ها و اقداماتی است که برای تغییر، اصلاح و بهبود شرایط یا وضعیت یک بازیگر (گروه، دولت، سازمان و ...) متمرکز و همسو می‌شوند تا آن بازیگر را برسایر بازیگران برتر سازد. در سیاستگذاری عمومی به‌خصوص سیاستگذاری خارجی، داشتن راهبردهای از پیش تعیین شده، آزمون شده و فراگیر برای اجرای شوک‌آور و تکانه‌ای شدید که سطحی وسیع از فضای اهداف و نیات سیاستگذار را پوشش دهد، اصلی بنیادین است که بر موفقیت سیاستگذار و سیاستش اثری بسیار مثبت دارد. سیاستگذاری که سیاست‌های راهبردی خود را از پیش مهیا کرده و در اجرای آن نیز هیچ تردیدی ندارد، همواره دست برتر در معادلات را دارد. داشتن ابتکار عمل در معادلات بین‌المللی و نظام جهانی ازجمله مؤلفه‌های موفقیت یک سیاستگذاری خارجی است که گاهی حتی با آتش افروزی و ستیزه جویی نامحدود نیز همراه می‌شود. رویکرد اجرای ابتکار عمل ستیزه‌جویانه و تنش‌آفرین را می‌توان بخشی از یک سیاستگذاری تهاجمی و گسترش‌گرایانه دانست که در عصر کنونی همچنان کارگزاران بسیاری را به خود مجذوب کرده است. سیاستگذارانی که سیاست خود را مصداق این سخنان ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری اسبق آمریکا می‌دانند: «از آن جایی که آتش افروز همیشه ابتکار عمل استراتژیک را در اختیار دارد، نسبت به آتش‌نشان نیز از موقعیت مطلوب‌تری برخوردار است.»1   

یکی از سیاستگذارانی که سیاست‌هایش بر مبنای ابتکار عمل در آتش‌افروزی بنیان نهاده شده و طی یک دهه اخیر همواره به تنش‌آفرینی و آتش‌افروزی در نظام جهانی به‌خصوص آسیای جنوب غربی پرداخته را می‌توان دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان دانست که سایه شوم سیاستگذاری سلطه‌جویانه‌اش بر منطقه سایه افکنده است. در چنین وضعیتی از سیاستگذاری تهاجمی دولت ترکیه طی یک دهه اخیر که بیشتر با هدف تهدید و انزوای ایران دنبال شده است، برخی شهروندان ایرانی با القای فضای رسانه‌ای دولت ترکیه و تحریک مسایل قوم‌گرایانه یا سرمایه‌گذاری‌های خود در این کشور به‌خصوص در بخش مسکن و کسب حق شهروندی ترکیه، به تطهیر اردوغان و حمایت از سیاست‌های وی در منطقه حتی علیه ایران مشغول شده‌اند. برخی رسانه‌های ایرانی و حتی سیاستگذاران ایران نیز از اتخاذ سیاست متناسب مقابل دولت اردوغان عاجز بوده و گویا اراده‌ای برای مقابله با سیاست تهاجمی وی ندارند. در حالی که بسیاری شهروندان ایرانی مدعی هستند که مسئولین ایرانی، ایران را به روسیه و چین، واگذار کرده‌اند شواهدی ظهور می‌کند که گویا ایران را به ترکیه واگذار کرده‌اند. این ادعا در موارد زیر مورد کنکاش قرار می‌گیرد:

یکم - انحراف ذهنی واگذاری ایران به چین و روسیه: طی چند سال اخیر همواره روسیه و چین به عنوان دو دولت دوست اما دشمن نیرنگ‌باز در افکار عمومی ایران مورد حمله و خشم شهروندان ایرانی قرار داشته‌اند.

طی چند قرن گذشته روسیه به عنوان یک دشمن استعمارگر و استکباری در همسایگی ایران مورد تنفر و خشم ایرانیان قرار داشته است. پیشینه این نفرت به صده‌های گذشته، چنگ‌اندازی روسیه تزاری به ایران به‌خصوص اشغال و تصرف بخش‌های وسیعی از شمال ایران طی دو قرارداد ترکمنچای و گلستان برمی‌گردد که داغی بزرگ بر تاریخ ایران بزرگ و حس ناسیونالیسم ایرانی است.

تنفر شهروندان ایرانی از دولت چین نیز طی سال‌های اخیر گسترشی اجتناب‌ناپذیر یافته و این کشور به عنوان یک دولت استعماری که در پوشش دوستی و همکاری با ایران، به غارت و استعمار ایران مشغول است در اذهان عمومی ایرانیان جا گرفته است. سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین را می‌توان یکی از بارزترین مؤلفه‌های ذهنی شهروندان ایران در توضیح دشمنی دولت چین علیه ایران و تلاش چین برای استعمار ایران محسوب کرد.

طی چند سال اخیر همواره موج‌هایی از گسترش تبلیغ دشمنی دولت‌های روسیه و چین علیه ایران، تحریک ایرانیان علیه این دو کشور در داخل و خارج ایران ظهور کرده و افکار عمومی ایران را علیه چین و روسیه برانگیخته است. در چنین شرایطی اما خلاف مواضع به شدت ضد ایرانی و تهاجمی دولت ترکیه علیه منافع راهبردی ایران در رسانه‌های ایرانی به‌خصوص بخش دولتی آن، پاسخی محکم یا موضعی مقتدر علیه سلطه‌جویی دولت ترکیه ارائه نشده است!

در حالی که مواضع ضد ایرانی دولت ترکیه طی یک دهه اخیر بسیار شدیدتر و خسارات‌بارتر از برخی رویکردهای دولت‌های روسیه و چین در 20 سال گذشته بوده است، شهروندان ایران و حتی بسیاری سیاستگذاران و کارگزاران ایرانی تنها به اعلام خشم و تنفر علیه چین و روسیه پرداخته و دشمنی دولت ترکیه علیه ایران را کتمان می‌کنند.

به نظر می‌آید انحرافی بزرگ در افکار عمومی ایران شکل گرفته که ریشه در سیاستگذاری عمومی ایران به‌خصوص سیاستگذاری خارجی احساسی آن دارد که به صورت چرخه‌ای از اعتماد مطلق یا دشمنی مطلق با برخی قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی درآمده و در چنین فرآیندی است که شهروندان ایرانی دچار یک اشتباه راهبردی در تشخیص دشمن، رقیب یا دوست کشور خویش شده‌اند.
 
دوم - تهدید منافع راهبردی ایران و آتش افروزی اردوغان: برخی جلوه‌های ناراستی رویکرد دولت‌های چین و روسیه نسبت به ایران را به‌ویژه در همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌توان مشاهده کرد. اما رویکرد دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان علیه ایران طی یک دهه اخیر بسیار فراتر از رقابت منطقه‌ای یا رعایت تحریم‌های غرب علیه ایران است. 
دولت‌های چین و روسیه طی یک قرن گذشته به‌خصوص ده سال اخیر هیچ چشمداشتی به منافع راهبردی ایران و حتی تمامیت ارضی ایران نداشته‌اند، اما دولت ترکیه در قالب سیاستگذاری عمق راهبردی خود نسبت به تمامیت ارضی ایران چشم طمع دوخته و تهاجمی سنگین را متوجه عمق راهبردی ایران در آسیای جنوب غربی از عراق، سوریه و آذربایجان تا افغانستان و یمن کرده است.

سیاست تهاجمی دولت اردوغان علیه منافع راهبردی ایران در عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و برخی گستاخی‌های و تهدیدات سرزمینی مسئولین ترکیه نسبت به ایران که اکنون به دولت دست‌نشانده الهام علی‌اف در جمهوری آذربایجان نیز سرایت کرده و دولت علی‌اف نیز به گستاخی و تهدید ایران سوق داده شده، مؤلفه‌های آتش‌افروزی دولت اردوغان در آسیای جنوب غربی است که حلقه‌ای از آتش را در اطراف ایران فراهم کرده و فضای رقابتی میان ایران و ترکیه را به روند دشمنی دو کشور بدل ساخته است.

سیاست تهاجمی، آتش‌افروز و سلطه‌‌جوی دولت ترکیه را می‌توان در چارچوب این اندیشه دیوید بن گورین، نخست وزیر اسبق اسرائیل بررسی کرد که می‌گوید: «سیاست منطقه‌ای یک بازی برد یا باخت بدون حد وسط است.»2 

سیاست منطقه‌ای کنونی دولت ترکیه مصداق اندیشه بن گورین است که بدون هرگونه مماشاتی برای برقراری توازن و رعایت حد وسط سیاستگذاری خارجی خویش، تنها به دنبال برنده شدن در بازی‌های منطقه‌ای است حتی به قیمت آتش زدن آسیای جنوب غربی! سیاستگذاری تهاجمی و آتش‌افروز ترکیه در آسیای جنوب غربی که خود پیامد طرد دولت اردوغان از اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکاست، بیشترین مشکلات و بحران‌ها را متوجه ایران کرده است. سیاست آتش‌افروز دولت ترکیه علیه ایران بسیار فراتر از برخی سخنان و تعاملات ظاهری میان ایران و ترکیه است که سیاستگذاران ایرانی را به خود مشغول کرده است.    

*
زمانی که ابتکار عمل منطقه‌ای به دست رجب طیب اردوغان و سیاست‌های تهاجمی و آتش‌افروز دولت ترکیه افتاده است، افکار عمومی در ایران نیز با چنین رویکردی از تهاجم ضد ایرانی همراهی می‌کند! افکار عمومی منفعل ایران آن‌گونه که در قبال سیاست‌های چین و روسیه، موضعی تهاجمی گرفته و این دو کشور را غاصب و مهاجم به ایران معرفی می‌کنند، در مقابل سیاست تهاجمی و آتش‌افروز دولت ترکیه، گستاخی و تهدیدهای مکرر مسئولین ترکیه‌ای علیه ایران هیچ‌گونه واکنش مناسبی نداشته‌اند!  

در شرایطی که بسیاری مسئولین ترکیه‌ای، رسانه‌های رسمی و ... این کشور و سایر کشورهای منطقه با تحریک دولت ترکیه به سیاست‌های ایران در منطقه حمله کرده و ضمن گستاخی نسبت به ایرانیان، به تهدید منافع ایران می‌پردازند، افکار عمومی به‌خصوص رسانه‌های دولتی ایران از پاسخگویی مناسب به تهدیدات ترکیه امتناع می‌کنند.

**

شرایط آسیای جنوب غربی به شکلی است که جلوه‌های قرار گرفتن ایران در حلقه‌ای از آتش‌آفروزی‌های دولت ترکیه را می‌توان مشاهده کرد. اردوغان و علی‌اف دو بازیگری که برای اسرائیل مشغول بازی هستند که صد برابر بدتر از سیاستگذاران اسرائیل هستند. 

ابتکار عمل آتش‌افروزی دولت ترکیه در بازی منطقه‌ای به گونه‌ای است که در کوتاه مدت باخت ایران و بُرد ترکیه را نشان می‌دهد. در چنین وضعیتی است که نقش افکار عمومی به‌ویژه رسانه‌های ایرانی در تقابل با ابتکار عمل تهاجمی دولت ترکیه اهمیت می‌یابد. افکار عمومی و برخی رسانه‌های ایرانی و تحلیلگران آنها، آن‌گونه که نسبت به سیاست‌های چین و روسیه حساس بوده و سبب ظهور موج‌هایی از خشم و تنفر از چین و روسیه می‌شوند، نسبت به تهدیدات، آتش‌افروزی و سلطه‌جویی دولت ترکیه حساس نبوده و گویا موافق با سیاست‌های دولت اردوغان هستند! به صراحت می‌توان ادعا کرد که ابتکار عمل تهاجمی و آتش افروز منطقه در دستان دولت ترکیه بوده و سکوت معنادار رسانه‌های ایرانی چنان شگفت است که هر تحلیلگری را به این شک و تردید می‌اندازد که گویا "بخشی از ساختار و کارگزاران ایرانی در تسلط ترکیه هستند!" 

در شرایطی که تمامی منافع تقابل با ایران برای ترکیه و اردوغان منظور می‌شود و اردوغان سیاستگذار اصلی هر سیاست ضد ایرانی است که هر کجا سیاستگذار نباشد مجری و کارگزار سیاستگذاری ضد ایرانی است، می‌توان به صراحت ادعا کرد که: برخی تحلیلگران یا سیاستگذاران ایرانی، ایران را به اردوغان بخشیده‌اند و نه به چین و روسیه!

افکار عمومی و رسانه‌های ایرانی به تغییر بنیادین در راهبردهای خود نیاز دارند، راهبردی که بر واقعیات روز منطقه و نیرنگ‌های سیاستگذاران استوار باشد. راهبردی که بتواند واقعیت سیاست جهانی و منطقه‌ای را به صورت شفاف تحلیل و توصیف و اعلام کند که دشمن اصلی ایران در حال حاضر چین، روسیه، آمریکا و حتی اسرائیل نیستند. بلکه دشمن اصلی ایران در وضعیت کنونی، دولت ترکیه و راهبرد ابتکار عمل تهاجمی، آتش‌افروز و سلطه‌جوی این کشور در آسیای جنوب غربی و مرزهای ایران است.

منابع:

1- نیکسون، ریچارد. ۱۹۹۹پیروزی بدون جنگ. ترجمه: فریدون دولتشاهی. تهران، اطلاعات،1374. ص 58
2- هینه بوش، ریموند و ساسان احتشامی. سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه. ترجمه رحمن قهرمانپور و مرتضی مساح. تهران. دانشگاه امام صادق. 1390. چاپ اول. ص 544

اسلام ذوالقدرپور

نویسنده خبر

 کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: ایران و ترکیه ایران و آذربایجان ترکیه رجب طیب اردوغان اسلام ذوالقدرپور ایران و ترکیه و آذربایجان ایران و روسیه ایران و چین ایران و اسرائیل آذربایجان و اسرائیل ایران و آذربایجان و اسرائیل ترکیه و اسرائیل ایران و ترکیه و اسرائیل


( ۶۵ )

نظر شما :

خسرو ۰۷ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۹
اسلام ذوالقدرپور هیچ نیازی به اثبات ادعاهایش نمی بیند و دیپلماسی ایرانی هم با هردلیلی نوشته های تنفرآفرین ایشان را منتشر میکند تعریف دشمن در سیاست و فرهنگ جهانی مشخص است چین و روسیه و ترکیه در این مقطع زمانی دشمن ایران نیستند فقط ترکیه رقیب منطقه ای ایران است روسیه رقیب نفت وگاز و چین شریک اقتصادی اوپورتنیست ( منفعت گرا ) که بی رحمانه عمل می کند -- قشر پانکرد هوادار پ ک ک در ایران میکوشند بین ایران و ترکیه جنگی در گیرد تا هر دو کشور به نفع کردستان خیالی شان تجزیه شود و قشر پانفارس و نوعا صاحب نفوذ در حکومت ایران ، پانکردها و پ ک ک را بازیچه رقابت با ترکیه کرده اند (پانکردهای عقب مانده فکری چرا نمی دانند؟ ) چون مواضع عاقلانه خود را عملا در قضیه رفراندوم استقلال اقیلم شمال عراق نشان دارند پس کارگزاران ایرانی در تسلط ترکیه نیستند فقط موافق سرکوب تجزیه طلبی پ ک ک توسط ترکیه هستند
علی ۰۷ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۷
بازم این پان فارس ایرانشهری بیکار شده و دوباره علیه ترکها مطلب مینویسه. دیگه حنات رنگی نداره ذوالقدرپور.دو سه خط از دو منبع نوشتی بقیه مطالب رو از نظراتت بهش اضافه کردی ، ناراحتیت از اینه که حرفی در مقابل ترکها ندارین و اینکه میگی سکوت معنادار رسانه های ایران علیه ترکیه هست اشتباه میکنی رسانه های ایران هر چی از دهنشون میاد علیه ترکها و ترکیه دریغ نمیکنن اما راه به جایی نمیبرن چون حق با ترکیه است .تنها دوستی که برای ایران مونده بود با این افکار فاشیستیتون اونم از خودتون دور کنین ، بهتره به جای دشمن تراش ارتباط با همسایگانمون رو مستحکم کنیم.
مصطفي ۰۷ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۲
شما طرفدار گروههای تروریستی کردی هستین میخوای منابع کشور صرف حمایت از تروریستا بشه
فدوی ۰۷ آبان ۱۴۰۰ | ۱۵:۱۸
جناب اسلام ذوالقدر موضوع واضح تر از این حرفهاست . وقتی با خرس درگیری مجبوری بیخیال ککی باشی که به جانت افتاده و جالبی ماجرا آنجاست که این کک هم به سفارش همان خرس کار می کند . دم خروس ماجرا زمانی کامل بیرون می زند که ببینیم حداکثر تجارت ما با امارات و ترکیه ای است که به طور مطلق گوش به فرمان آمریکا هستند . امریکایی که با تحریم دنبال نابودی ماست چرا جلوی تجارت ما با امارات و ترکیه را نمی گیرد . والله به پیر به پیغمبر به این سوی چراغ ، بازی آمریکاییها کاملا واضح است .
عبدالرضا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۰۲
این دشمن تراشی های نویسنده پایانی ندارد ومثل اینکه همه دشمن ایران هستند و نیز از هر کس و مملکتی خوشش نیاید وابسته و غیره می خواند ما ترکهای ساکن در ایران ترکیه را دوست داریم در ترکیه دیدی منفی نسبت به ایران ندارند در مستند های تاریخی ترکیه از ایران و تاریخ ان به نیکی یاد می کنند حتی از حقوق ترکهای ایران حرف نمی زنند که همیشه مورد انتقاد ما بوده و هست
رضا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ | ۲۳:۲۰
این نویسنده ظاهرا مشکل شخصی با اردوغان و ترکیه دارد!
ابراهیم قدیمی ۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۰۳:۴۷
ترکیه سیاست منتفعانه ای با تمام طرف های خود انتخاب کرده است۔هم عضو ناتو است ۔هم دوست روسیه است۔هم الحاق کربمه را شدیدا نفی میکند وهم با اوکراین رابطه صمبمی دارد۔اگر بخش شرقی اوکراین نیز از او بهپاد بخواهد به ان میفروشد۔ترکیه یک سیاست بازاری در پیش گرفته است۔نه دوست کسی است نه دشمن کسی است۔ قربون بند کیفت ام۔ تا پول بدی رفیقتم ۔پرزیدنت اردوغان در حفظخود فعال است۔الغریق یتشبث بالحشیش۔اردوغان مدتی است یار غار علی اف شده است۔الحشیش۔کشوری مستقل است وراه روشش را خود انتخاب میکند۔تصور من این است دشمن ما علی اف است ونه مردم اذربایجان۔ علی اف با تحریک احساسات ناییونالیستی شبه فاشیستی مردم اذربایجان را علیه ایران با مشاورت اسرائیل تحریک میکند۔من اعتقاد دارم تجهیزاتی که برای ترور توسط اسرائیل به ایران ارسال میشود از طریق یک سفارتخانه ومحموله دیپلماتیگ است۔ویک سفارتخانه فعال در این رابطه است۔ اگرچنین تصوری صحیح باشد کدام سفارتخانه احتمال بیشتری دارد۔ما وپرزیدنت اردوغان میتوانیم دوستان خوبی برای هم باشیم۔
احمد ۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۷
سلام از سایت شما چنین موضعی بسیار جای تعجب دارد لطفا بازنگری شود
حسن ۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۸
باید افرادی که به نفع ترکیه و جمهوری آذربایجان کامنت میگذارند شناسایی شوند و دستگاههای امنیتی مواظب آنها باشن
ایران ۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۶
آفرین با هوش بابا استراتژیست آی کیو تحلیلگر بی همتا مواطب باش ندزدنت
فرزاد ۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۹
اقدامات خصمانه جمهوری باکو و آنکارا ونفوذ اونها در مراکز تصمیم ساز ایران تا اونجا پیش رفته که در شرایط بحرانی وانزوای جهانی امروز ایران؛چون از اقدام متقابل ایران خاطرجمع شدن ؛حتی از بیان کلامی این تهدیدها وخصومتها در بالاترین سطح یعنی از زبان روسای جمهورشان هم ابایی ندارند. سیاستهای ضد ایرانی اونها قبلا از طریق رسانه هاشون منعکس میشد والان بی پروا از زبان مقامات رسمی وسیاسیشون شنیده میشه.کسانی که در ایران سنگ اونها رو به سینه میزنند قطعا یا بی هویت های خودباخته هستن ویا بی وطنهای خود فروخته.برخورد قاطع با این جماعت از اولویتهای امروز کشور ماست.
بی‌فرهنگی، بی‌هویتی ۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۸
اروپا ترکیه را در سمت خود ضعیف می‌خواهد. آن را به واسطه‌ی فشار بر ایران و دادن وام‌های فراوان و تسلیحات فربه کردند و به جان همه انداختند، اجازه‌ی یکه‌تازی به آن دادند. و شاید اکنون وقت آن رسیده که سوزن را در این بادکنک فرو کنند. آن را چنان فربه کردند که با همه‌ی همسایگان خود درگیری‌های مرزی دائم و جدی دارد. در عراق و سوریه جنگ مداوم. با یونان و ارمنستان دشمنی‌های نژادی و باسابقه. و با ایران یک دیوار بزرگ! نمی‌دانم اما شبیه صدام که با ایران جنگ ۸ ساله سپس کویت و عربستان و در نهایت درگیری با غرب. ترکیه مانند با عراق قابل مقایسه نیست. چون غرب دوست ندارد سد محکمش در برابر خاورمیانه چندان هم ضعیف شود.
سهراب ۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۱۷:۵۳
معنی کلمات مهم هستند. رقابت یا دشمنی؟ البته به یک معنی نظر نویسنده درست هست در مجموع ایران و ترکیه تضاد یا رقابت در منافع ملی بیشتری دارند تا ایران و اسراییل یا ایران با سایر کشورها. رقابت ساسانیان و بیزانس و یا صفویه و عثمانی بیانگر این رقابت ناشی از جبر جغرافیایی است.
به علی ۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۲۰:۴۳
نگاهی به رسانه های ترکیه و باکو بنداز بعد از ضدیت و علیه نوشتن حرف بزن ضمنا من فارس نیستم که پانفارس باشم
شیرازی ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | ۲۱:۱۸
من چند ساله مطالب و اخبار سایت رو دنبال می کنم از سایت وزین دیپلماسی انتشار این چنین مطالب کوچه بازاری توهین به شعور و وقت خوانندگانش هست مسلما کارشناسانی وجود دارند که رابطه ایران با همسایگان بخصوص مهمترین همسایه اش ترکیه رو از دید منافع ملی تحلیل کنند نویسندگان این چنینی بیشتر فحش می دهند تا تحلیل
سامان ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۵
صحبت های خسرو و چند پانترک دیگر در این سایت به خوبی حرف های این تحلیلگر خوبمون رو تایید می کنه که این پانترک های بی وطن کارشون ماله کشی بر روی سیاست های ترکیه هست. توصیه من به این پانترک ها این هست اگر لیاقت زندگی در ایران رو ندارید برگردید به کوه های مغولستان زادگاه اصلی تون.
بایرام ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۱
اینکه هر اظهار نظرومقاله ای وسط برخی ترک زبانها به ایده های پان فارسی وفاشیستی نسبت داده می شود نشانه ناآگاهی آنها از روش های گفتگو است،برادر ترک شما هم می توانی نظرات خودت را داشته باشی ،به هرحال طبیعی است که اتباع هر کشور منافع ملی کشور خودشان را دنبال کنند ،مگر آقای اردوغان در اقدامات سیاسی اش دنبال منافع ملی ایران می گردد؟ برای من ایرانی سلسله سلجوقی وهخامنشی یکی است وهردو جزوی از تاریخ ایران ولی طبیعی است که برای آقای اردوغان سلسله هخامنشی بد است وسلسله سلجوقی خوب اینجا فرق ترک ایرانی وترک غیر ایرانی مشخص می شود
به شیرازی ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۳
منم سالهاست کامنتهای ترکها رو دنبال میکنم که مثل تو خودشون و جای شیرازی و کرد و اصفهانی و رشتی و عرب جا میزنن و از ترکیه و آذرباییجان حمایت میکنن یا جنگ و دعوا و تفرقه راه میندازن
دریا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۴
به سامان خودتم برگرد برو هندوستان به گاو پرستیت برس
amer ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۶
100درصد نویسنده درست درک کرده و گفتارش تلیید است
amer ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۲
نویسنده باهوش‌درست درک کرده و بدرستی تحلیل‌و بواقع حقیقت پنهانی‌‌را بیان کرده است ترکیه دشمن مخفی و مکاری است برای ایران و تا حال نیز‌ ترکیه مکارانه علیه متافع ایران در تمامی جوانب تا غارت عمل کرده است بتمام‌قدرت کار کرده است
Ali ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۳
ترسیدی؟! در هشت سال جنگ ۸۰ کشور غرب اعراب شوروی امریکا المان وووو همه بر علیه ایران ‌ما در تحریم تنها کشوری که ما را همراهی می کرد سوریه بود سخت گذشت اما خداوند آسانی برای ایرانیان نصیب کرد حالا که این ایالاتهای برده شیطان بزرگند بدون اجازه او نفس نمی کشند ما حزب الله را داریم که گلوی صهیونیست در دستش است پهلوانان یمن گلوی خوراک و انرژی غرب در دست آن است البته اگر منافقین داخلی دل مردم را خالی نکنند
مجید ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۷:۱۷
بی هویتهای خودباخته یا بی ریشه های خود فروخته ای که ملت غیرتمند حامی ایران بزرگ رو -که حتی بیشترشون آذریهای غیور ایران هستند- پان فارسهای ایرانشهری خطاب میکنند تا تصور کوچک بینی و تحقیر را برای ایران بزرگ و ملت ایران ایجاد کنند، بایستی قبل از حرف زدن یک سال فکر کنند و سنجیده حرف زدن رو یاد بگیرند و ملت ایران رو تا سطح خودشون پایین نیارن
حامد ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۷:۳۹
کاملا درست است. ترکها دو مشکل اصلی برای ایران ایجاد می‌کنند: اول نفرت پراکنی قومی با حمایت از جریانات جاهلانه ای مثل پانترکیسم که نهایتا با هدف ایجاد تفرقه در ایران انجام می‌شود. دوم ایجاد مشکلات زیست محیطی با ساختن سدهای متعدد کهتا اینجا به منابع آبی جنوب غرب کشور مثل هورالعظیم صدمه زده است و به زودی کار به رود ارس و مانند آنها هم خواهد کشید.
حامد ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۷:۴۲
معلوم است بعضی پانترکهای ناقص الخلقه و طرفدار تروریسم داعشی، شبها از ترس کردها خواب‌شان نمی‌برد که همه چیز را به کردها ربط می‌دهند. این مطلب چه ربطی به کردها دارد؟ البته حق دارند چون این کردها بودند که در صف اول داعشی های مورد حمایت ارباباشان، اردوغان، ایستادند.
ناشناس ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳:۰۸
ترکیه شعر تجزیه ایران را خواند و اشکارا جدایی بخشهای اذربایجان و کردستان از ایران را می خواهد خواهان اشغال سیونیک و قطع راه ایران به ارمنستان ، گرجستان ، روسیه و اروپا و ... است که این اقدام واردات و صادرات هر نوع کالایی را قطع می کند انتقال خط لوله گاز از دریای خزر و صادرات گاز به ترکمنستان و پاکستان و ... به جهت حذف صادرات گاز ایران و حذف درامد گازی ایران و انتقال تروریستها به مرزهای ایران و ایجاد خطر امنیتی برای ایران . یک درصد افرادی که از ترکیه طرفداری می کنند نا اگاه باشند ۹۹ درصد انها از عوامل نئوعثمانی و پانترک ترکیه ، رژیم صهیونیستی و ناتو هستند