مطالب مرتبط با کلید واژه

اتحادیه


کم کاری دولت در آگاهی بخشی پیوستن ایران به CFT
محمد ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با دیلپلماسی ایرانی:

کم کاری دولت در آگاهی بخشی پیوستن ایران به CFT

محمد ابراهیم رضایی در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی بر این باور است مسئله اصلی اکنون به شرایطی باز می گردد که در آن نوع ابهام وجود دارد. در این راستا من معتقدم باید دولت به صورت کامل و شفاف در خصوص لوایح AFTF به ویژه الحاق به CFT برنامه و کار جدی را برای افزایش آگاهی جامعه و خصوصا نمایندگان انجام می داد تا مجلس به صورت دقیق تری در رابطه با الحاق ایران به CFT گام برمی‌داشت.

ادامه مطلب