انتقال و ترانزیت تروریست‌های ترکیه به افغانستان

ویرانشهر افغانستان برای آرمانشهر اردوغان

۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۰۰۳۶۴۳ آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: اسلام ذوالقدرپور
اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: سیاستگذاری عمومی رجب طیب اردوغان برای تبدیل ترکیه به قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی آرمانشهری که در داخل با شکست و ظهور استبداد مواجه شده در سیاستگذاری خارجی نیز با تبدیل سایر کشورها به ویرانشهر همراه بوده است. سیاستگذاری ایجاد ترکیه بزرگ یا همان آرمانشهر اردوغان سبب ویرانی‌های بزرگ در عراق و سوریه شده و اکنون نیز افغانستان در معرض چنین سیاستی از سوی دولت ترکیه قرار گرفته است.
ویرانشهر افغانستان برای آرمانشهر اردوغان

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی برای بسیاری حکمرانان و سیاستگذاران ارشد، جنبه‌ای آرمانی دارد که بر رؤیای ایجاد یک آرمانشهر استوار است. چنین رویکرد سیاستگذاری عمومی آرمانی به هر سیاست و ابزاری متوسل می‌شود تا آرمانشهر خود را محقق کند که البته تحقق این آرمانشهر می‌تواند تبدیل سایر بازیگران و کشورها به ویرانشهر را نیز سبب شود.

ایجاد و تحقق آرمانشهر در عصر کنونی به ازای تبدیل سایر نقاط به یک ویرانشهر را می‌توان در سیاستگذاری عمومی بسیاری سیاستگذاران به‌خصوص در سیاستگذاری خارجی آنان به خوبی مشاهده کرد. سیاستگذاری خارجی مبتنی بر رویکردهای گسترش‌گرایی جغرافیایی، مذهبی، قومی و ... که جهان را به کشتی طوفان زده‌ای بدل کرده که ناخدای آن (سازمان ملل متحد) نیز خود دچار بیماری شده در بستر مرگ قرار گرفته است!

آرمانشهرهایی که سیاستگذاران ستیزه‌جو و قدرت‌طلب در سرار جهان به دنبال آن بودند و به ویرانشهری بدل شدند را می‌توان در قلب اروپا در جنگ خونین و کشتار مسلمانان در بوسنی و هرزگوین برای تحقق آرمانشهر صربستان بزرگ، در اغلب کشورهای آفریقایی، در قفقاز، اوکراین و به‌خصوص در عراق و سوریه مشاهده کرد که دولت ترکیه طی یک دهه اخیر با توسل به هر سیاست و ابزاری سعی در تصرف و اشغال بخش‌هایی از این دو کشور را دارد.

سیاستگذاری عمومی رجب طیب اردوغان برای تبدیل ترکیه به قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی آرمانشهری که در داخل با شکست و ظهور استبداد مواجه شده در سیاستگذاری خارجی نیز با تبدیل سایر کشورها به ویرانشهر همراه بوده است. سیاستگذاری ایجاد ترکیه بزرگ یا همان آرمانشهر اردوغان سبب ویرانی‌های بزرگ در عراق و سوریه شده و اکنون نیز افغانستان در معرض چنین سیاستی از سوی دولت ترکیه قرار گرفته است.

ادامه سیاستگذاری مداخله‌گرای دولت اردوغان در سایر کشورها اکنون به ایستگاه سرنوشت‌ساز افغانستان رسیده است. افغانستان کشوری که به "جهنم اشغالگران" تبدیل شده و در بحران ترور و کشتار شهروندان گرفتار است، وسوسه‌ای جدید برای ادامه یا تکمیل سیاستگذاری خارجی آرمانی اردوغان در تسلط بر آسیای جنوب غربی است.

هر چند حضور نظامی ترکیه در افغانستان دارای مزایایی برای ایران نیز هست، اما سیاستگذاران ارشد ایرانی باید نسبت به پیامدهای منازعه قومی و مذهبی شدید ناشی از مداخله ترکیه در افغانستان هوشیار باشند. سیاستگذاری آرمانشهری دولت اردوغان در افغانستان را می‌توان در چند محور مورد بررسی قرار داد:

یکم - اداره فرودگاه کابل یا مدیریت ترانزیت تروریست‌ها: پیشینه دولت ترکیه طی یک دهه اخیر نشان داده که این کشور به یکی از مراکز اصلی صادرات و ترانزیت تروریست‌های منطقه‌ای در آسیای جنوب غربی تبدیل شده است. صادرات و ترانزیت تروریسم و تروریست از سوی دولت اردوغان به سایر کشورها ازجمله عراق و سوریه که با حمایت بی‌دریغ در ایجاد و تقویت داعش همراه بود و سپس اعزام صدها تروریست از سوریه به جنگ ارمنستان و آذربایجان را می‌توان نمونه‌های برجسته سیاست ترانزیت تروریست از سوی دولت ترکیه محسوب کرد.

اکنون که چندی است دولت ترکیه مدعی اداره و تأمین امنیت فرودگاه کابل شده، نباید پیامدهای این سیاست که بخشی از سیاستگذاری مداخله‌گرای دولت اردوغان است را ناچیز دانست، زیرا اداره فرودگاه کابل می‌تواند به مثابه مدیریت مطلق این فرودگاه و آغاز ترانزیت گسترده تروریست‌های حاضر در لیبی و سوریه به افغانستان باشد.

در واقع ترکیه می‌تواند در پوشش اداره و تأمین امنیت فرودگاه کابل، به جابه جایی و انتقال تروریست‌های سایر مناطق به افغانستان اقدام کند و قدرت تروریستی خود  را در افغانستان نیز مسلط سازد.

دوم - ورانشهر افغانستان و آرمانشهر اردوغان و تروریست‌ها: افغانستان هر چند جهنم اشغالگران بوده، اما آرمانشهری واقعی برای تروریست‌ها و خشونت‌طلبان بوده است. دولت ترکیه برای حفظ و تقویت تروریست‌های وابسته به خود به یک پایگاه جدید نیاز دارد که افغانستان می‌تواند بهترین اردوگاه آنان باشد تا ضمن دور کردن بخشی از این تروریست‌ها از مرزهای ترکیه، تهدید و چالش امنیتی برای دیگر بازیگران مهم منطقه‌ای و جهانی ازجمله: ایران، هند، چین و روسیه را نیز تشدید کند.

حضور و فعالیت تروریست‌های افراطی تحت کنترل و هدایت ترکیه در مرزهای چین و هند  و حتی حوزه جنوب روسیه می‌تواند چالشی بزرگ برای امنیت و اقتصاد این کشورهای بزرگ جهانی محسوب شود که دستاویزی برای پرستیژ جهانی اردوغان و البته با‌ستانی ترکیه از این قدرت‌های بزرگ باشد.  

ترکیه که اکنون تنها 500 نظامی در افغانستان دارد و بنا به گفته "خلوصی آکار" وزیر دفاع این کشور، قصد افزایش و اعزام نیروی نظامی جدید به افغانستان را نیز ندارد1، برای حفظ جان همین تعداد نیروی نظامی خود نیازمند حمایت و پشتیبانی سایر بازیگران منطقه‌ای است. در چنین شرایطی است که دولت ترکیه برای کاهش خسارات و تلفات انسانی نیروهای مسلح خود در افغانستان به تروریست‌های حاضر در لیبی و سوریه متوسل شده و تعداد زیادی از آنان را به افغانستان ترانزیت خواهد کرد.

نیروی نظامی 500 نفره ترکیه در افغانستان در حال حاضر حتی قادر به حفظ جان خود در مقابل طالبان نیز نخواهند بود تا اینکه خواهند اداره و امنیت فرودگاه کابل را بر عهده بگیرند. بنابراین تنها راه دولت اردوغان برای حفظ خود در افغانستان و تحقق سیاستگذاری خارجی ستیزه‌جوی خود در این کشور، اعزام تروریست‌ها به افغانستان خواهد بود تا با کمک آنان بتواند به آرمانشهر جهانی خود دست یابد اما افغانستان را به ویرانشهری برای شهروندانش تبدیل کند!

*  

افغانستان اکنون بار دیگر در صدر اخبار مهم منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته است تا زنگ خطر ظهور مجدد طالبان و موج جدید قتل و کشتار در این کشور و سراسر منطقه به صدا درآید. در چنین شرایطی سیاست خارجی مداخله‌جوی ترکیه برای ادامه حضور در افغانستان بدون افزایش تعداد نیروهای نظامی خود را باید یک رویکرد خطرناک برشمرد که پوششی برای ترانزیت و انتقال تروریست‌های وابسته خود از لیبی و سوریه به افغانستان است.

دولت اردوغان چندان نادان نخواهد بود که بخواهد با تنها 500 نظامی ترکیه‌ای حاضر در افغانستان به اداره و تأمین امنیت فرودگاه کابل بپردازد. بنابراین کمک گرفتن از سازمان‌های تروریستی حاضر در سوریه و لیبی و اعزام بخشی از این تروریست‌ها به افغانستان بهترین راهکار دولت ترکیه برای ادامه حضور و مداخله در افغانستان خواهد بود.

با توجه به شرایط کنونی افغانستان و سیاست زیرکانه ترکیه که افغانستان را بار دیگر به ویرانشهری تبدیل می‌کند که البته آرمانشهر تروریست‌ها و سیاست‌های اردوغان خواهد بود، ضروری است سیاستگذاران ارشد ایران با رایزنی‌های لازم با سایر بازیگران منطقه‌ای از جمله چین، هند و روسیه، این بازیگران را برای مقابله با موج جدید تروریسم و سیاست‌های افراطی ترکیه در منطقه آگاه کنند و ائتلافی ضد تروریسم میان خود ایجاد کند.   

منابع:

1-  خبرگزاری رویترز. 2 تیر 1400. به آدرس:  https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-says-it-will-not-send-more-troops-afghanistan-airport-security-state-2021-06-23/

اسلام ذوالقدرپور

نویسنده خبر

 کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: ترکیه طالبان افغانستان ترکیه و افغانستان رجب طیب اردوغان آرمانشهر ایران و ترکیه ایران و افغانستان


( ۳۰ )

نظر شما :

مجید ۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۸
اسلام جان میخوای یک بمب هیدروژنی بزنی رو کل ترکیه راحت بشی؟
فدوی ۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۴
سخنان به جا و البته تلخی بیان شد که نقش مزورانۀ ترکیه را در خاورمیانۀ امروز به خوبی نشان می دهد . البته جای تعجب نیست کشوری که تا همین پانزده بیست سال گذشته چنان وضع اسفناکی داشت که کامیونهایش که از ایران عبور می کردند مورد تمسخر مردم قرار می گرفتند و اوج لاکچری بازی این رانندگان تیلیت کردن نان در نوشابه کنار جاده ها بود ، به ناگاه سیل عظیم کمک های نقدی آمریکا به همراه وام های سنگین بانکهای جهانی سوی این کشور سرازیر شد بگونه ای که عده ای این رشد مصلحتی ترکیه را از سر سادگی به سیاست های فلان و فلان دولت مردان ترکیه نسبت می دادند . آمریکایی که هر سنت را روی حساب و کتاب خرج می کند ، دیر یا زود شروع به چیدن میوه های باغی خواهد کرد که در ترکیه ساخته است . به هم ریختن هم زمان اتحادیۀ اروپا ، قفقاز ، آسیای میانه و حتی دریای سرخ و خلیج فارس توسط سرباز اجیر شده اش . خواهیم دید که چگونه ترکیۀ اردوغان ( یا هر فرد دیگر ) غرب آسیا را به آتش خواهد کشید بگونه ای که عراق و سوریه سر سلسلۀ حوادث آینده به شمار می روند . آتشی که بی شک آخرین زبانه اش به دامان خود ملت ترکیه خواهد افتاد و برندۀ بی چون و چرای آن آمریکا خواهد بود . اگر غیر از این تفسیر کنیم نخواهیم توانست رشد عجیب و غریب یکی از فقیر ترین دولتهای آسیایی را بدون هیچ پتانسیل و پشتوانه ای ، توجیه کنیم .
ایرانی ۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۷
جناب نویسنده عزیز چند صباحی پیش در این سایت دیپلماسی ایرانی مطلبی در رابطه با ایران و آذربایجان منتشر شده بود و خود وزارت امورخارجه کشورمان تائید کردند که مستندات کافی برای اثبات حضور مزدوران در آذربایجان وجود ندارد و این پروپاگاندی ارامنه بوده است و دولت آذربایجان ارتش قوی برای جنگ دارد چرا شماها می خواهید از ترکیه و آذربایجان برای این ملت دشمن تراشی کنید و به هر بهانه ای مطلب را به جنگ قره باغ ربط می دهید به خدا این جنگ تمام شده و کشورها ی متخاصم دارند برای مسائل مهم اقتصادی با هم مذاکره می کنند مردم ارمنستان در انتخابات خودشان به اشتباه 30 ساله ارامنه پی برده و به رهبر شکست خورده خود رای دادند ولی شماها دست بر نمی دارید دوما افغانستانی ها خودشان مارا قبول ندارند و به خاطر آب هیرمند از ما نفت می خواهند شماها کاسه داغ تر از آش شدید برادر برای کمک به ملت بزرگوار ایران و این مردم نجیب باید تحلیل منطقی و واقعی ارائه دهید به خدا مردم آگاه هستند و خوب را از بد تشخیص می دهند در همین انتخابات مردم خوب نشان دادند و به گفته استاندار آذربایجان شرقی در شمال غرب آقای رئیسی بیشترین درصد را به دست آورده باید به این ملت ترک و بزرگوار احترام گذشت که وفادار ترین قوم ایرانی نسبت به سرزمین خود هستند و این کشور را مال خودشان می دانند باید از دشمن تراشی ترکیه و دیگر کشورهای ترک که در این سایت مد شده دست برداشت صمیمیت و همکاری کشورهای اسلامی برای حل مشکل منطقه لازم است انشا الله به لطف خدا و رهبری مقام رهبری مشکلات حل می شود زنده باد ایران و تمام کشورهای مسلمان
اسیوند ۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۹
درود بر شما و درک صحیح از سیاست های این منافق
امیر ۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۰
متن مقاله شما (( ویرانشهر افغانستان برای آرمانشهر اردوغان)) خود وضعیت و دخالت امروز ترکیه در افغانستان است ،علاج این زهر پادزهر آن تشکیل آرمان و پی گیری سیاستهای ایرانشهری فارغ از هر نوع قومیت زبان فرهنگ نژاد و مذهب با تکیه بر مشترکات فرهنگی ( نوروز ،شب یلدا و....) تاریخی ( ساسانیان و.....) و ترویج آنها و تهیه و تاریخ‌نگاری این مشترکات در چارچوب و نشست‌های پیگیری در این حوزه است ،اگر ترکیه بوسیله ترکمنها و ازبکها قصد ویرانشهری را دارد ،ایران با حمایت تاجیکها ،هزاره ها و.‌‌...میتواند خنثی سازد ،البته در ایران هم عمله های و مزدوران قومگرای و پانترکی اردوغان و علییفها آه و فقانشان به آسمان خواهد رفت چون ایرانشهری نقطه مقابل پانترکیسم و تورانیسم است ، در افغانستان هم اخبار مربوط به دزدی فرهنگی ( مولانا ،ابن سینا ) ترکیه ،واکنش منفی زیادی در سایتهای خبری افغانستان داشته است نشان از این حساسیت که هنوز میتوان امیدواربه ایرانشهری بود و خود را جز نقشه ایران فرهنگی و خراسان بزرگ میداند
خسرو ۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۱
ذوالقدرپور استاد مسلم فلسفه آنتی اردوغانیسم و دشمنی با ترکیه است ، آهسته آهسته نگران میشدم که اینهمه نوشته در موردافغانستان هست ولی ذوالقدرپور غایب است -- هر آدم عاقلی با خواندن نوشته های ذوالقدرپور در دوسال گذشته به این نتیجه رسیده است که همیشه واقعیت خلاف نوشته اسلام ذوالقدرپور است ولی با این حال منتظرباشیم و ببینیم که آینده چه چیزی در چنته دارد ، در گذشته کمک ترکیه به دولت قانونی لیبی باعث صلح و قطع در گیری ها شد و در سوریه و عراق - ترکیه پ ک ک و داعش را سرکوب کرد که به نفع ایران نیز بود در قفقاز با عمل به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل حق به حقدار رسید و تمامیت ارضی آذربایجان تامین شد ولی در افغانستان ، گزینه اول ، شکست ترکیه در تامین صلح در افغانستان است که ذوالقدر پور را خوشحال میکند گزینه دوم موفقیت ترکیه در میانجی گری بین افغانها و تثبیت صلح خواهد بودکه در آن صورت به نفع همه است و گزینه سوم عدم توافق بین ترکیه و امریکا در کنترل فرودگاه بگرام توسط ترکیه هست که آنوقت به تمام این جیغ و دادها و ادعای ترانسفر تروریست توسط ترکیه می خندیم
ایرانی ۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۱
بهترین تحلیل و نوشتار ده سال اخیر که خواننده سایت شما هستم. تروریستهای ترک مثل اینکه از ویرانی سوریه و لیبی ارضا نشده اند.
آتیلا ۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۵:۱۰
باز این جناب متخصص سیاست‌گذاری با توهمات واهی پیش‌داوری  نسبت به ترکیه و ترکها  که هنوز هیچ اقدامی صورت نداده است. دست به عقده گشایی زده است. شما که اینقدر در سیاستگذاری تخصص و مهارت داری بهتر است به هم مسلکان و هم زبانان خود بپردازی که هر چه ترور و تروریست هست با انواع مختلفش را در خود دارند از پژاک، کومله،دمکرات، پ ک ک ،ی پ د و ... ده  ها گروه تروریستی با عناوین مختلف که چهار کشور منطقه را سال هاست به نا امنی کشیده اند شما اگر راهکار بلدی به اینها نشان بده تا از ترور و کشتار دست بردارند و اگر دنبال کار سیاسی هستند برایشان راهکار و سیاستگذاری نشانشان بده نه اینکه هر چند یک روز در مورد مسائلی که شناخت و تخصصی در موردش نداری بیای عقده گشایی و نفرت پراکنی کنی
فرهاد ۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۷:۴۹
پانترکها باز آتیش گرفتن :)))) یکی شون از بمب حرف زده. بمب حتی حیف میشه اونطوری دوست عزیز :)))
ناشناس ۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۹:۳۷
فشار پانترکها به حدی زیاده که حتی یک مقاله تحلیگر ارمنی و حذف کردید که مبادا دل درد بگیرن
زمان- کابلی ۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۲۰:۴۴
امیدواریم که ترکیه این پادو و نوکر ناتو بیش از این در کشور ما مداخله نکند. و امیدواریم که ناتو و همه نوکرانش کشور را ترک کنند.
مهدی ۱۰ تیر ۱۴۰۰ | ۰۲:۱۰
بنده درک نمیکنم که چرا تا اسم ترکیه میاد پانترکها در این سایت فارسی زبان شروع به جولان میکنند؟! شما که دل در گرو ترکستان دارید چرا با اسامی ایرانی و ... در یک سایت فارسی زبان کامنت میگذارید؟؟! خب خدارو شکر دم خروس بیرون است!
کیا ۱۰ تیر ۱۴۰۰ | ۰۲:۵۰
اسلام ذوالقدرپور یک پیش زمینه ذهنی قبلی خودشون را قشنگ شاخ وبرگ می دهند و با واقعیت های میدانی سنخیت کاملی ندارند،عمده تحلیل های ایشان اب دوغ خیاری است ،
اسیوند ۱۰ تیر ۱۴۰۰ | ۰۶:۴۶
کشور ترکیه به کشورهای همسایه به دید پله هایی برای بالا رفتن و سوء استفاده درجهات اقتصادی و نظامی و... نگاه کرده، و حسادت و رقابت بی مورد با ایران دارد، و توجه ندارد، که ایران یک حقیقت رو به جلو و گسترش واقعی است، دنبال بهبود و توسعه کشور خود و رشد و توسعه منابع انسانی خود و.....در جهت اسلامی آن البته، و با کشورهای همسایه هم سعی در همکاری و همیاری دارد، البته مطمعنا تا جایی که ضد منافع ملی نباشد و خلاف اصول اسلامی نباشد. ولی آنها سعی دارند هر کجا و در هر کاری به موازات ایران و مشابه آن فعالیت ویا عرصه را بر ما تنگ و یا حدقل خودی نشان دهند و رقابت و یا حداقل تبلیغاتی داشته باشند........ البته مطالب برای گفتن زیاد است، خواستم درد دل و نظری داشته باشم. جناب آقای ذوالقدر پور یک سوال داشتم چرا نام این کشور ترکیه است، و ظاهرا هم شباهتی به ترکها ندارند منظورم مردم ترکمنستان و آن جغرافیاست، آیا به دلیل تصرف توسط ترکها یا مثلا داشتن پادشاه ترک بوده یا چون زبانشان ترکی شده میگویند، ترک هستیم، در این زمینه مطالعه نکرده و اطلاع ندارم ولی برایم یک پرسش شده
سجاد ۱۰ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۷
معلوم نیست این اطلاعات دقیق و غیر نخ نما شده از کجا به خورد این کارشناسای عزیز داده میشه. ولی بهرحال هر کشوری برای گسترش نفوذ خودش هر کاری میکنه و اینکه چون ما دستمون بسته هست و یا شایدم عرضه اش رو نداریم پس بقیه هم هیچ کاری نکنن یکم که نه خیلی مسخره هست. در کل وجود همچین تحلیل هایی که فقط تو ایران و روسیه زده میشه مثل جابجایی تروریست ها مثلا به قره باغ و ... هم ما رو از واقعیت های منطقه دور میکنه و دشمن تراشی بی مورد
علی ۱۰ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۲
انسانی با این قدر کینه نسبت به تورک ها وخصوصاٌ اردوغان رئیس جمهوری تورکیه که نمادی برای تورکها شده است قطعاٌ در پی خدشه واردکردن به امنیت و آرامش نسبی در منطقه است . در حالی که تورکیه و آذربایجان تنها کشورهای همسایه هستند که هیچ گونه مشکل امنیتی در طی چهل سال گذشته در طول مرزهای مشترک با انها رخ نداده است.
ایرانی ۱۰ تیر ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۹
وقتی این به اصطلاح تحلیل ها رو میخونم تازه به دلایل عقب ماندگی ایران پی میبرم، این تحلیل ها نه براساس واقعیت های موجود بلکه براساس عقده گشایی ها و نفرت پراکنی های شخصی است
سهیل ۱۰ تیر ۱۴۰۰ | ۱۴:۵۰
بله این ترکیه است که با صدور انقلاب جرقه های جنگ هشت ساله رو زد که عامل جنگ کویت در نهایت اشغال عراق بود و امروز هم ترکیه با تسلیح انواع شبه نظامی و تضعیف دولت مرکزی در عراق ایجاد بی ثباتی میکند و این ترکیه است که در تظاهرات شهرهای شیعه نشین مثل بصره علیه آن شعار میدهند این ترکیه است که در سوریه صدها هزار نفر را کشته و میلیون ها نفر را آواره کرده است این ترکیه است که با تروریست های شیعه کش طالبان رابطه ی حسنه دارد
علیرضا ۱۰ تیر ۱۴۰۰ | ۱۵:۱۱
دوستای اسلام ذوالقدر در کوهستانهای اقلیمک کرد عراق و سوریه دارند زیر اتش داغ بمب های ترکیه جزغاله میشوند مزدوری شما سالیان متوالی برای امریکا و فرانسه و سایر ارباباتون جواب نداده و دارند بی ارباب می ذارند شما رو برمیگردند دست از پا درازتر کشورهای خودشون ، درس تاریخ برای شما که فقط و فقط مزدوری کردید اینه اگه سر عقل امده باشید : "تعامل و زندگی کنید با همسایگان نه اینکه مزدوری غریبه ها " .
به ایرانی پانترک ۱۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۲
شما اگه وفادارترین قوم ایرانی بودید تو ورزشگاهتون پرچم ایران و آتیش نمیزدید و شعار مرگ بر فارس و مرگ بر کرد نمیگفتید و هرجا دو نفر و نصفی مهاجرت کردید و ارث باباتون نمیدونستید
شیرازی ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۶:۰۵
سایت دبپلماسی عزیز : واقعا حیف نیست وقت سایت و خوانندگانش رو در اختیار یه ادم عقده ای روانی میذارید ؟! شما به عنوان رسانه سهمی در اگاهی بخشی به مردم دارید که همین اگاهی باعث جهت گیری مردم و ایجاد حرکت اجتماعی ملی در تاریخ ایران میشود در مقابل تاریخ مسئولید .ازادی بیان خوبه ولی نفرت پراکنی قومی بلای جان ایران.
به سهیل ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۶:۱۶
بله این ترکیه است که با ارسال تروریستهای تکفیزی و حمایت لوجستیکی ازشون باعث ویرانی سوریه شد که به قبرس حمله کرد که بارها به خاک عراق و سوریه حمله کرد که تا لیبی و مصر تو شمال آفریقا دخالت کرد و امروز هم همراه با متحدش قطر که بزرگترین حامی طالبانه وارد خاک افغانستان شده این ترکیه است که مثل سرطان برای همه همسایگانشه و همه همسایگانش جز یه مشت پانترک ایرانی ازش متنفرن
Afghan ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۷:۰۳
کاملا اثبات شده که هر کشوری در امور افغانستان دخالت کنه بدبخت میشه نمونه بارزش دو ابر قدرت شوروی و آمریکا که اولی تکه تکه شد و دومی هزینه های سرسام آوری چند هزار میلیارد دلاری و اتلاف نیروی انسانی رو متحمل شد و از آخر هم ناکام ماند. ترکیه که دیگر جای خود داره... البته خدمات تحصیلی و فرهنگی ترکیه برای افغانستان از قبیل مدارس و دانشگاه های ترکی در افغانستان و تربیت دانش آموزان و دانشجویان نخبه در خود ترکیه بسیار قابل تقدیر هست.
دریا ۱۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۸
این نویسنده ناشی هر چی بنویسد عکسش درمیاد قبلا هم خوندیم شمت وقت تونو تلف نکنید والا پول میگیری به مغزت فشار میاری محتوای غیرواقعی تولید میکنی که چی ادم باید در واقعیت زندگی بکند
سهراب سپهری ۱۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۶
کوروش اسوده نخواب اصلا نخواب خواب بر تو حرام است
خسرو ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۲
باز تحلیل اشتباه و افراطی از طرف ذوالقدرپور -زمان نشان داد که همه نوشته های این دانشجوی علوم سیاسی احساسی و بدور از منطق است برای سایت محترم دیپلماسی ایرانی افت ندارد؟ عبرت