مطالب مرتبط با کلید واژه

مناسبات بین المللی


به سوی هویت های منعطف و مصالحه جو
نسبت سنجی هویت و صلح؛

به سوی هویت های منعطف و مصالحه جو

مجتبی مقصودی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در عرصه هویت سازی های صلح طلبانه و شکل دهی به هویت های مدارا جویانه در میان جامعه، مردم و گروه های اجتماعی، مسئولیت کنشگران صلح، به ویژه جامعه نخبگان، بسیار سنگین است. صلح سازی مستلزم تعهد جامعه نخبگان کشور به خلق محصولات و کالاهای نوآورانه متناظر با مفهوم و محتوای صلح است.

ادامه مطلب
سی دلیلِ ناکامی دیپلماسی کشور
همه چیز به عدم درک دقیق مناسبت بین المللی بازمی گردد

سی دلیلِ ناکامی دیپلماسی کشور

محمد سریع القلم در یادداشتی به سی دلیل عدم موفقیت کشور در دیپلماسی به صورت فهرست وار اشاره کرده است.

ادامه مطلب
تغییر نگاه در مفهوم امنیت و سیاست، لازمه دیپلماسی اقتصادی
دنیا وارد عرصه جدیدی از تعاملات بین المللی شده است

تغییر نگاه در مفهوم امنیت و سیاست، لازمه دیپلماسی اقتصادی

در پس روابط و ارتباطات بین الملل امروز، چه با خوانش سابژکتیویته و چه با نگاهی ابژکتیویته، آن چیزی که رنگی غالب پیدا کرده اوپورچیونیسم البته نه به قالب سوء آن، که به معنای داده کمترین هزینه و در مقابل دریافت بیشترین فایده در تعاملات بین المللی است.

ادامه مطلب