مطالب مرتبط با کلید واژه

بازار انرژی


اوپک مرده است
عدم کنترل عربستان بر بازار نفت

اوپک مرده است

اوپک هیچ گاه یک کارتل اقتصادی برخوردار از قدرت انحصاری در بازار نبوده است. هر کس دیگری که تصوری غیر از این دارد، به اشتباه قدرت بازار عربستان را به اوپک نسبت می دهد.

ادامه مطلب