مطالب مرتبط با کلید واژه

برژینسکی


آخرین بازی برژینسکی؛ مشاوری که ناجی نشد
شطرنج‌بازی که در مصاف با ایران کیش شد

آخرین بازی برژینسکی؛ مشاوری که ناجی نشد

گفته شد که این برژینسکی بود که در دیدار با صدام حسین او را به حمله به خاک ایران تشویق کرد؛ بعدها گری سیک در گفت‌وگو با «تاریخ ایرانی» چنین ملاقاتی را تکذیب کرد.

ادامه مطلب