مطالب مرتبط با کلید واژه " گداخت هسته ای "


پروژه گداخت هسته ای؛ آغازی برای اقتدار استراتژیک ایران
عضویت در "ایتر" دستاورد مهمی است

پروژه گداخت هسته ای؛ آغازی برای اقتدار استراتژیک ایران

دکتر اعظم ملایی پژوهشگر و مدرس دانشگاه: پذیرش عضویت ایران در " ایتر " بدین معناست که باشگاه قدرت های هسته ای، توانمندی های هسته ای کشورمان را در مقیاس های جهانی مورد پذیرش و تأیید قرار داده و ایران را به عنوان عضوی برابر و جدید در جمع خود پذیرفته است.

ادامه مطلب