مطالب مرتبط با کلید واژه

اپوزیسیون سوریه


مشت پر اسد
تغییر نگاه عربستان به سوریه

مشت پر اسد

دیدگاه عربستان سعودی برای راه‌حل سیاسی جهت بحران سوریه، دیگر بر قطعنامه ۲۲۵۴ که دمشق آن را به طور کامل و با جزئیات رد می‌کند، متمرکز نیست؛ چراکه شرایط بین المللی در زمانی که قطعنامه مذکور تصویب شد با شرایط امروز متفاوت است. لذا این گزاره مطرح است که عربستان به فکر بازگرداندن اپوزیسیون سوریه پای میز مذاکره با اسد باشد.

ادامه مطلب

کمیته‌ای برای نجات سوریه

ژنو۲ چشم‌انداز یک راه‌حل سیاسی را برای مناقشه سوریه ارائه می‌کند اما شکست آن موجب تشدید و سرایت بحران به سایر کشورهای منطقه می‌شود و بنابراین طرفین گفت‌و‌گوها مسؤولیت جلوگیری از بروز چنین امری را بر عهده دارند.

ادامه مطلب