مطالب مرتبط با کلید واژه " در سطح بین "


سه نکته تامل برانگیز در باب مناقشه اسرائیل - فلسطین

سه نکته تامل برانگیز در باب مناقشه اسرائیل - فلسطین

حمایت از وحدت گروههای فلسطینی و تلاش در جهت نزدیک سازی آنها به یکدیگر و همچنین اعمال فشارهای بین المللی بر اسرائیل و عدم حمایت از اقدامات ناقض حقوق بشر و مقررات بین المللی این کشور بخصوص از طرف کشورهای غربی می تواند در متقاعد کردن دولت اسرائیل برای حرکت جدی در مسیر صلح نقش سازنده ای داشته باشد.

ادامه مطلب