مطالب مرتبط با کلید واژه " ژئوپولتیک ایران "


اشغال نظامی ایران در میان گزینه های موجود نیست
حمله نظامی واشنگتن به تهران می تواند فاجعه به بار آورد (بخش چهارم و پایانی)

اشغال نظامی ایران در میان گزینه های موجود نیست

در هر جنگی مسائلی هست که می تواند بیشتر از ارتش ها و قابلیت های نظامی بر نتیجه درگیری تاثیر بگذارد و یکی از مهم ترین این مسائل، شرایط جغرافیایی است.

ادامه مطلب
ایران به مثابه یک قلعه بزرگ ​​​​​​​
حمله نظامی واشنگتن به تهران می تواند فاجعه به بار آورد (بخش دوم) ​​​​​​​

ایران به مثابه یک قلعه بزرگ ​​​​​​​

در هر جنگی مسائلی هست که می تواند بیشتر از ارتش ها و قابلیت های نظامی بر نتیجه درگیری تاثیر بگذارد و یکی از مهم ترین این مسائل، شرایط جغرافیایی است.

ادامه مطلب