مطالب مرتبط با کلید واژه

اسکن ایگل


اسکن ایگل چگونه فرود آمد؟
ایران تایید کرد، آمریکا تکذیب

اسکن ایگل چگونه فرود آمد؟

اظهارات مقامات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نقش هواپیما های کوچک بدون سرنشین در روابط متشنج ایران و آمریکا را خاطرنشان می کند.

ادامه مطلب