مطالب مرتبط با کلید واژه

قدرت های جهانی


نگاهی به هژمون های مختلف جهانی و منطقه ای
در کش مکش قدرت های کوچک و بزرگ جهانی

نگاهی به هژمون های مختلف جهانی و منطقه ای

مریم خالقی نژاد در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: اکنون هژمون های قدیمی به تلاش برای یارکشی در نظم جدید اقدام کرده اند تا جایی که به ظن برخی ها یارکشی های مختلف به خصوص چند ابر قدرت در سطح مناسبات بین المللی بسیار پررنگ شده است. امریکا و اروپا در یک محور و سپس چین و روسیه در محور همگرایی بیشتر قرار گرفته اند و روز به روز این همگرایی بارزتر می شود. در این بین هژمون های منطقه ای نیز روال گذشته را از بین برده اند و به میان آمده اند تا در گذار به نظم جدید تاثیرگذار باشند. 

ادامه مطلب