مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیساریای عالی انتخابات عراق


موج سواری برندگان بر کاهش مشارکت
اندر حکایت انتخاباتی پرحاشیه

موج سواری برندگان بر کاهش مشارکت

این ظن و احتمال وجود دارد که عراق با این نتایج انتخابات پارلمانی از دموکراسی به سمت اتوکراسی و حتی کودتای نظامی و قبضه تمام قدرت پیش رود. چون اگر احزابی کە پیشتر دارای جایگاهی در عراق بودە اند و در انتخابات اخیر مجلس کرسی های خود را از دست دادە اند، بە حاشیە راندە شوند و با تشکیل دولت توسط برندگان، نقش آنها در ادارە و مدیریت کشور بە صفر برسد، ممکن است کە عراق وارد دوره تمامیت خواهی برخی جریانات پیروز شود که در این بین جریان صدر و شخص مقتدی صدر بیش از همه ظرفیت اجرای این نگاه توتالیتر را دارد.  

ادامه مطلب