مطالب مرتبط با کلید واژه " ریما بنت بندر "


انتخاب نخستین زن سفیر عربستان و سرپوش گذاشتن بر واقعیت های اجتماعی
حقایقی که نمی توان کتمان کرد

انتخاب نخستین زن سفیر عربستان و سرپوش گذاشتن بر واقعیت های اجتماعی

این شکی نیست که این اتفاق گامی مهم و تاریخی در عربستان سعودی محسوب می شود. اما این اتفاق می تواند در برابر جنبه دیگری از اتفاقاتی که برای زنان عربستانی اتفاق می افتد و بازتاب گسترده ای در رسانه ها دارد نیز قرار بگیرد.

ادامه مطلب