مطالب مرتبط با کلید واژه " کتاب "جنبش های اسلامی معاصر (اسلام و دموکراسی)"، نوشته جان اسپوزیتو و جان وال "


شایسته دموکراسی هستیم؟‍!
نگاهی به کتاب "جنبش های اسلامی معاصر (اسلام و دموکراسی)"، نوشته جان اسپوزیتو و جان وال

شایسته دموکراسی هستیم؟‍!

امروزه احیاگری اسلامی و میل به دموکراتیک سازی در جهان اسلام در یک بستر جهانی پویا مجال ظهور یافته است. بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان تمایل مشترکی از خود به نمایش می‌گذارند و احیاگری اسلامی و میل به دموکراتیک سازی از مهم‌ترین مقولات دوران معاصر است.

ادامه مطلب